Duyurular

Yaratıcı Drama Atölyesi

Kadın Olmak: Geleceğin ve Gelişmişliğin Güvencesi

Tarih ve Süresi: 18 Mart 2017 Cumartesi - 6 saat

Yaratıcı Drama Lideri /Eğitmeni: Dr. Tülay Üstündağ

Saat: 09:00 -12:00 ve 14:00 - 17:00

Yer: Atatürk Öğretmen Akademisi - Lefkoşa

Katılımcı Sayısı: 18-20

İçerik: Toplumun görünen ve görünmeyen yüzleri: Kadınlar Açık ya da gizli tümcelerin sahipleri: Kadınlar İletişimin boy aynası: Kadınlar

Katılımcılar: Psikolojik Danışmanlar, okul öncesi/ ilkokul/ ortaokul ve liselerde çalışan eğitimciler, yükseköğretimde görevli tüm branş ve düzeydeki eğitimciler ve yükseköğretimdeki öğrenciler

Ücret: Üye 100 TL, Öğrenci: 100TL, Diğer: 120

Son Başvuru Tarihi: 13 Mart 2017 Pazartesi

Son Ödeme Tarihi: 14 Mart 2017 Salı

Ön Kayıt ve Bilgi: 0533 834 46 48 - 0542 850 4648

Ödeme Noktaları: ÖYAK ve Türkiye İŞ Bankası

Hesap adı: K.T. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği

Atölye Katılımı için Ön Kayıt gerekmektedir. Katılım Belgesi verilecektir.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) Çalışmalarında Önleyici Hizmetlere İlişkin Bilgilendirme

25/11/2015

Değerli Üyelerimiz,

Yaklaşık bir yıl kadar önce, Başbakanlık bünyesinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) kurulmuştur. Komisyonun amacı, ülkemizde gittikçe artan ve ciddi boyutlara varan uyuşturucu sorununu çeşitli boyutlarıyla ele alıp, konu ile ilgili önleyici, tedavi edici, bilgilendirici vs. gibi çalımalar yapmaktır. Bu komisyonda; birçok devlet kurumu yanında, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de görev almaktadır. Bu bağlamda KT-PDR Derneği de bu komisyonda temsil edilmekte ve önleyici ve bilgilendirici çalışmalar kapsamında, komisyon çalışmalarına destek vermektedir.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun bazı çalışmaları şunladır;

 • Ülkemizde konu ile ilgili önceden yapılan çalışmaları biraraya getirerek bir veri tabanı oluşturulması,
 • Yasa komitesi oluşturarak, konu ile ilgili yeni yasaların oluşturulması veya varolan yasaların düzenlenmesi,
 • Ülke genelinde konu ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılması,
 • Aile seminerleri düzenlenmesi,
 • Okullarda çeşitli önleyici çalışmaların yapılması.

Bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst tarafından yapılan bir açıklama olmuştur. Bu açıklamada okullardaki 9. Sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan bir eğitim programının, şubat ayı itibariyle okullarda uygulanacağından bahsedilmiştir.

Bazı üyelerimiz ve meslektaşlarımız, konu ile ilgili olarak, Derneğimize ulaşarak, haklı endişelerini dile getirmiş, durumla ilgili net bilgi almak istemişlerdir. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun özellikle okullarda yürütülecek önleyici çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarına katkı konulduğundan, KT-PDR Derneği olarak, konu ile ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

UMK, okullarda yürütülecek çalışmalar konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek istemiştir. Yapılan işbirliği neticesinde, MEB ve UMK temsilcilerinden oluşan bir ekip kurulmuş ve çalışmalar başlamıştır. 9. sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan ve halen devam eden bu çalışmanın uygulanması ile ilgili koşullar (zaman, hizmet içi eğitim, uygulama şekli, uygulayıcılar vs.) henüz netlik kazanmamıştır.

Konu ile ilgili olarak Derneğimiz, süreci hassasiyetle takip etmekte olup, meslektaşlarımızın endişelerini komisyon çalışmalarında dile getirmektedir.

KT-PDR DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Dernek başkanı Seyran Borucu ve başkan yardımcısı Aysel Çeliktaşlılar, 10-14 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 5. Milli Eğitim Şurası’na, dernek temsilcisi olarak katılmışlardır.

10-14 Mart 2014

5. Milli Eğitim Şurası ile ilgili bilgilere www.mebnet.net sayfasından da ulaşabilirsiniz. Dernek temsilcilerimizin de bulunduğu, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Komisyonunun aldığı kararlar şunlardır:

Komisyon 9

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Komisyonu Kararları

 1. MEB bünyesinde PDR Hizmetleri Dairesi kurulmalıdır (Bu karar 4. Milli Eğitim Şurası Kararları ile uyumludur).
  1. PDR Hizmetleri Dairesi, MEB’e bağlı ilgili dairelerle eşgüdüm içinde çalışmalıdır.
  2. Yukarıda değinilen eşgüdümün sağlanabilmesi için her dairenin temsilcilerinden oluşacak bir komite oluşturulmalıdır.
 2. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisleri, tüm eğitim kademelerinde kurulmalıdır.
  1. RPD Hizmetleri tüm eğitim kademelerinde yürütülmelidir. Buna dayalı olarak özel eğitim kurumları, okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde RPD hizmetleri ivedilikle hayata geçirilmelidir.
  2. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerinin etkili hizmet verebilmesi için yeterli sayıda okul psikolojik danışmanı istihdam edilmelidir (100-150 öğrenciye bir okul psikolojik danışmanı).
 3. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yürütülürken Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Modeli temel alınmalıdır.
  1. Bu amaçla program geliştirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması gerekmektedir. Program geliştirme çalışmaları sırasında diğer ders müfredatları ile uyumluluk sağlanmalıdır.
  2. Kapsamlı ve gelişimsel rehberlik müfredatları ardışık ve esnek bir yapıya sahiptir. Bu müfredat okuldaki eğitimsel süreçler bütünün tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu yapı içerisinde aşağıdaki temel alanlar gözönünde bulundurulur:
   1. Okul ve çevresini tanıma,
   2. Kendini ve başkalarını tanıma
   3. Tutumları ve davranışları anlama
   4. Karar verme ve problem çözme
   5. Kişilerarası ilişki ve iletişim becerileri
   6. Okul başarısı becerileri
   7. Mesleki farkındalık ve eğitimsel planlama
   8. Toplumsal katılım
  3. Modelin başarısı tüm okul personelinin katılımı ve işbirliğini gerektirmektedir.
  4. Bu modelin okullarda uygulanması konusunda KTPDR Derneği, eğitim sendikaları, AÖA, üniversiteler gibi paydaş kurumların desteği alınmalıdır.
 4. Okul psikolojik danışmanlarına, öğretmenlere, okul idarecilerine ve konu ile ilgili bakanlık personeline bu model konusunda hizmet içi eğitim verilmelidir. Uygulama ağırlıklı olarak hazırlanılacak hizmet içi eğitim programlarının okullar ve bölgeler bazında olmasına özen gösterilmelidir.
 5. Okul psikolojik danışmanı ve öğretmen yetiştiren Üniversitelerle ve AÖA bu modele ilişkin anlayışın kazandırılmasına özen göstermelidir.
 6. Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Modeli ile ilgili olarak yapılacak tüm çalışmalarda, Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü esas alınmalıdır.
 7. Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Modeline göre, çocuklar okul sistemine girdiği andan itibaren yönlendirme hizmeti başlamalıdır. Bu nedenle okul öncesinden itibaren bireysel farklılıkları da dikkate alınarak kişisel/sosyal, mesleki, akademik gelişimlerinin sağlanabilmesi için rehberlik hizmetlerinin en alt kademeden itibaren başlaması gerekmektedir. Bu kapsamda eğitsel ve mesleki yönlendirmenin amacı, kapsamı, dayanakları, ilkeleri ile yönlendirme süreci dikkate alınarak öğrencilerin gidebileceği üst öğretim kurumları, değişen sınav sistemleri, yeni gelişen meslek grupları ve iş sahaları konularında okullarda çalışan Okul Psikolojik Danışmanlarına bu bilgilerin ilgili birimlerden aktarılması gerekmektedir.
 8. V. Milli Eğitim Şurası, 9. komisyonu tarafından alınan kararların hayata geçirilebilmesi adına gerekli tüm yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir.
 9. V. Milli Eğitim Şurası, 9. komisyonunda alınan kararların takibini yapabilecek bir alt komisyon oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulacak alt komisyon (V. Milli Eğitim Şurasını takip eden ilk eğitim-öğretim yılı içerisinde) alınan kararlarla ilgili çalışmaların başlatılıp sürdürülmesini takip edeceği yönünde karar almıştır.
 10. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servislerinin etkin hizmet verebilmesi için hem bireysel hem de grup danışmanlığı yapmaya elverişli uygun bir odanın (Rehber Öğretmen odası haricinde) verilerek, gerekli donanımı temin edilmelidir.

Basın Bildirileri

ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE SUNULUR

2014-2015 eğitim-öğretim yılının başlaması ile ilgili basın açıklaması;

Yeni bir okul dönemi başlarken…

Verimli geçtiğini ümit ettiğimiz bir yaz tatilinin ardından hem öğrenciler, hem de anne – babalar için yeni bir okul dönemi başlıyor.

Okul, öğrenci ve veli arasındaki işbirliği, öğrencilerin yeni okul döneminde uyum sağlamasını kolaylaştıracağından, hem öğrencilere, hem ailelere hem de okullarımıza büyük görevler düşmektedir.

Sevgili Aileler; Bu dönemde çocuklarınızı olumlu yönde motive etmeniz çok önemli. Çocuklarınızla bu yılki beklentilerinizi paylaşıp, onların da sizden neler beklediğini samimiyetle konuşmanız, hem aranızdaki iletişimi güçlendirecek, hem de çocuğunuzun yeni döneme uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Çocuğunuzun okul ihtiyaçlarını önceden hazırlayıp, bu sürece çocuğunuzu da dahil etmeniz, ona kendini değerli hissettirecektir.  Okulda uyulması gereken kurallar konusunda çocuklarınızı desteklemeniz de çok önemli. Çocuğunuzla birlikte okulunu ziyaret edin, yeni bir okula başlıyorsa okulunu gezin. Okul döneminde sizlere destek olacak olan öğretmenleriyle, müdür ve müdür yardımcılarıyla ve özellikle rehberlik servisiyle tanışın. Çocuğunuzun okula yeniden adapte olması beklediğinizden daha uzun sürerse, okulun rehberlik servisine başvurmanız faydalı olacaktır.

Sevgili Öğrenciler; Yeni bir okul dönemi sizleri bekliyor. Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç demek. Bu yeni döneme uyum sağlama sürecinde, ders çalışma ve diğer aktivitelere ayrılacak zaman konusunda planlamalar yapmanız, yıl içerisinde zamanınızı ve enerjinizi daha verimli kullanmanıza yardımcı olacaktır. Uyum sürecinde, televizyon, bilgisayar, gibi uğraşları kitap okuma, bulmaca çözme, resim yapma, yap-boz gibi etkinliklerle değiştirmeye çalışın. Dönem başında hedeflerinizi belirlemeniz, başarınızı arttıracaktır. Dönem içerisinde hedeflerinize ulaşabilmeniz için sizlere çok önemli görevler düşmektedir. Yürüdüğünüz bu yolda, ne zaman ihtiyaç duyarsanız ailenizin ve öğretmenlerinizin yanınızda olacağını bilmelisiniz. Özellikle okulunuzdaki rehberlik servisinden, hedef belirleme ve zamanı planlama konusunda destek alabileceğinizi unutmayın.

2014 – 2015 eğitim-öğretim yılının sizlere hedeflerinize ulaşabilme mutluluğunu yaşatması dileği ile…

 

K. T. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği  23.06.2014 tarihli basın açıklaması:

Hayretle karşılıyor ve tedirginlikte izliyoruz….!!!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların tatile girmesiyle birlikte yaptığı açıklama ve yürürlüğe koyduğu uygulama tarafımızdan hayretle karşılanmaktadır. Ancak meslek elemanları olarak duyulan sorumluluk bilinci ile bu açıklamayı yapma gereği duymaktayız.

Bilindiği gibi, öğrencilerin  lise düzeyindeki okul seçimleri 9. sınıfın ardından yapılmakta ve hangi lise türüne devam edecekleri (meslek lisesi, genel lise) belirlenmektedir. Anlayabildiğimiz kadarıyla, “Ortak sınıf” olarak bilinen 9. sınıfın kaldırılarak, lisenin 4 yıl yapılması kararıyla birlikte, öğrencilerin lise düzeyinde okul seçimi için yeni bir uygulamaya gidildi.  Bu uygulama ile birlikte öğrenciler, artık 8.sınıfın ardından hangi lise türüne devam edeceklerine karar verecekler ve seçtikleri okul türüne göre alan seçimlerini de yapacaklardır.

Burada görülen sıkıntı, öğrencilerin ve uygulayıcıların bu bilgiden okulların kapanması ile birlikte haberdar olmaları ve Okul Rehberlik Hizmetleri’nin liderliğinde gerçekleştirilen “yönlendirme” süreci tamamlanmadan, öğrencilerin “karar verme” durumu ile birden bire karşı karşıya bırakılmalarıdır.

Yönlendirme bir süreçtir. Her sınıf düzeyinde bir biri üzerine konulan yeni bilgi ve beceriler ile öğrencilerin alacakları kararlarda bilinçli olmaları sağlanır.  Alınan her karar bir sonraki adım için temel oluşturur ve öğrencinin verimli ve mutlu olacağı mesleği seçebilmesinde esastır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararın ne kadar acele veya üzerinde düşünülmüş olduğunu kestiremiyoruz. Fakat, uygulamaya konma açısından zamanlamanın hatalı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Böyle bir değişim planlanırken, yönlendirme gibi önemli bir sürecin aksatılmadan tamamlanması en önemli  ön koşul olarak düşünülmelidir. Oysa  burada gözlemlenen öğrencilerin okul ve bölüm/alan seçimleri için gerekli ön bilgilendirmenin yapılmasına fırsat verilmeden karar vermeleri istenmektedir.

Böylesi yeni uygulamalar  öğretim yılının başında yapılacak bilgilendirme ile açıklanır,  öğrencilerin bilgi ve beceri kazanımları için gerekli planlama yapılır ve yeni uygulamanın öğrencilerin mağduriyetine yol açmadan  hayata geçirilmesi sağlanır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

BASIN AÇIKLAMASI:

İLKOKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ VE BAKANLIK ZİYARETİ

Derneğimiz Yönetim Kurulu 12.07.2012 tarihinde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Sn Kemal Dürüst’e  bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ilkokullarda rehberlik hizmetlerinin önemi ve gerekliliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur.

İlkokullarda rehberlik hizmetlerinin yapılandırılabilmesi için bir çalışmanın başlatılması ve bu bağlamda kadro ihtiyacının belirlenmesi, kadrolarının mecvut yasalarla ilişkilendirilerek oluşturulması, gerekli tüzüklerin hazırlanması ve rehberlik programının oluşturulması çalışmalarının başlatılmasını talep etmiştir.

Derneğimizin bu hazırlık sürecinde mesleki her türlü desteği vermekte hazır olduğunu yazılı olarak bildirmiştir.

KT – PDR Derneği Yönetim Kurulu